ZESPÓŁ  ELEKTRONIKI  KWANTOWEJ   I  OPTYKI  NIELINIOWEJ

INSTYTUTU FIZYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Historia Pracownicy
Prace badawcze Aparatura badawcza
Usługi badawcze Publikacje

Laboratoria studenckie

Powierzchnia GaAs po strzale laserowym

Pracownicy

Kierownik Zespołu:

dr Kazimierz Rożniakowski
Członkowie Zespołu:


dr Krzysztof Pieszyński


dr inż. Tomasz Wojtatowicz


 dr inż. Konrad Łukaszewski
(CNMiF)Pracownicy inżynieryjno-techniczni:


Wiesława Łukomska
Laboratorium Opracowywania Danych Doświadczalnych 


Prace badawcze

Tematyka prac

Od 1970 roku w Zespole EKON prowadzone są badania zjawisk będących konsekwencją wzajemnego oddziaływania wiązek światła laserów i materii w różnych stanach skupienia. Celem tych badań było i jest poznanie fizycznych mechanizmów obserwowanych zjawisk oraz wykazanie  szerokich możliwości technologicznego ich zastosowania.

Do najważniejszych tematów naukowo-badawczych realizowanych w Zespole można zaliczyć:
 1. Badania zjawiska heterodynowania optycznego w ośrodkach z przypadkowo rozłożonymi centrami rozpraszającymi znajdującymi się w ruchu. Celem tych badań jest określenie zależności między przesunięciem (zmianą) częstotliwości promieniowania a składowymi wektora prędkości poruszających się cząstek rozpraszających.
 2. Badania w dziedzinie spektroskopii fotoakustycznej - ich celem jest wyznaczenie własności optycznych ośrodków (absorpcji powierzchniowej i objętościowej) w oparciu o parametry fal sprężystych generowanych w materii pod wpływem promieniowania laserowego.
 3. Badania własności optycznych i termicznych tkanek i narządów organizmów żywych metodami optycznymi. Celem tych badań jest opracowanie metod diagnostyki i terapii.
 4. Badania właściwości fizycznych ciał porowatych  przy pomocy promieniowania laserowego. Celem tych badań jest opracowanie nieniszczących, bezkontaktowych metod wyznaczania wybranych parametrów fizycznych (dyfuzyjność cieplna, efektywny współczynnik absorpcji, szorstkość, zawilgocenie warstwy wierzchniej, dynamika przejść fazowych) tego typu materiałów.
 5. Badania i modyfikacja właściwości fazy skondensowanej za pomocą promieniowania laserowego. W tym temacie badawczym szczególna uwaga jest skierowana na:
 6. Badania rozkładów dyspersyjnych rozmiarów i kształtów oraz lewitacji cząstek atmosferycznego aerozolu. Ich celem jest opis teoretyczny zjawiska rozproszenia światła na tych cząstkach oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w laserowej ablacji metali.

Zrealizowane granty Komitetu Badań Naukowych:

 
 1. "Komputerowy analizator stratności blach ferromagnetycznych", nr 8 S507 019 05, kierownik mgr inż. M. Domagała, zrealizowany w roku 1993. 
 2. "Laserowa modyfikacja właściwości magnetycznych drobnoziarnistej stali elektrotechnicznej",  nr 8 S502 070 04, kierownik dr K. Rożniakowski, zrealizowany w roku 1993.
 3. "Modelowanie transportu masy w materiałach porowatych generowanego impulsami promieniowania laserowego", nr 2 P302 131 04,  kierownik: dr T.W. Wojtatowicz, zrealizowany w roku 1993.
 4. "Laserowe badania mikrostruktury geometrycznej powierzchni materiałów budowlanych, nr 7 S103 068 07, kierownik dr K. Rożniakowski, zrealizowany w roku 1994.
 5.  "Badania współczynnika wyrównywania temperatury materiałów budowlanych przy pomocy Laserowej Metody Impulsowej", nr 7 S103 067 07, kierownik dr T.W. Wojtatowicz, zrealizowany w roku 1995.
 6. "Fotonowa metoda usuwania skorodowanej warstwy powierzchniowej w elementach budowlanych i ich rekonstrukcja", nr 7 T07E 023 09, realizowany we współpracy z Katedrą Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych PŁ, kierownik prof. dr hab. P. Klemm, główny wykonawca dr K. Rożniakowski, zrealizowany w latach 1995-97.
 7. "Badania przemian fazowych zachodzących w warstwie wierzchniej materiałów budowlanych przy pomocy promieniowania laserowego", nr 7 T07E 002 14, kierownik dr T.W. Wojtatowicz, zrealizowany (we współpracy z Katedrą Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych PŁ).
Lewitacja kropelki cieczy

Zrealizowane inne prace:

 
 1. "Najnowsze osiągnięcia techniki w zastosowaniu do ochrony dziedzictwa kulturowego regionu łódzkiego", grant Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, kierownik: prof. dr hab. Piotr Klemm (Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych PŁ).
Ślad impulsu laserowego na powierzchni GaAsAparatura naukowo-badawcza

 
 1. Skaningowy mikroskop elektronowy, TESLA BS 301.
 2. Mikroanalizator laserowy, Carl Zeiss LMA10.
 3. Aparatura do Laserowej Metody Impulsowej (LFM} z optycznym kriostatem helowym i wysokotemperaturowym piecem optycznym.
 4. Laser impulsowy Nd-YAG 30 J.
 5. Laser argonowy ILA 190S.
 6. Spektrofluorymetr SCHIMAZU.
Powierzchni tynku obserwowana wideomikroskopemUsługi badawcze

 
 • Badania powierzchni materiałów za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego
 • Badania powierzchni materiałów za pomocą optycznego wideomikroskopu
 • Badania właściwości termofizycznych materiałów za pomocą Laserowej Metody Impulsowej
 • inne badania z wykorzystaniem posiadanej aparatury
Rafinacja domen magnetycznych w stali elektrotechnicznejLaboratoria studenckie

1. Laboratorium Elektroniki Kwantowej i Optyki Nieliniowej

2. Laboratorium Zastosowań Komputerów w Fizyce
    (Laboratorium Opracowywania Danych Doświadczalnych)

Obraz światła odbitego od powierzchni krateruWykonał Tomasz W. Wojtatowicz
Ostatnia modyfikacja: 09 października 2004 r.